SALIIMATU KO HOODERE KA DEWLE

Jiwɓe no ka jiwɓe, Saliimatu ko hoodere ka dewle, meetelol ngol soodetaake ittii e sikke tolmugol maa luɓagol, sabu deeƴii, feeñii ka sala oo jiwo wi’ɗo “Lan faalaa haa faɗɗaa” fii hertinngol timmude giggol fii moodi makko, on gorko barkinaaɗo, Moodi Usmaan Ba. Saliimatu mo Mr Bah, 18 duuɓi, ko jiwo ɓennduɗo, finɗo, faamuɗo, barkinaaɗo, […]

FESITU...