Pulaar

HIKKA MI JANNGAY PULAAR !

Ko holno jikkuuji neeniraaɓe e baabiraaɓe haani waade ka galleeji fii yo ɓiɓɓe fulɓe bunngir Pulaar ?