Luumo


Email: pub@radiofouta.info

Moontor RFDI

SKU RFDI-m-Kaŋŋe
AU$74.95
In stock
1
Product Details

Hiɗa daɓɓitude moontor waɗayɗoma wow ka hakkunde mbatula? Kaa ko ɗabbitugol ngal neldal hertiingal fii goɗɗo tedduɗo?

Awa ta’a ndaaru nokku, Mootor RFDI on ko fii maaɗa!

Mbaadi kaŋŋe oo moontor RFDI keso ko ɓuttu ɓernde ndunngu e ceeɗu. Meɗen felliti a weltoray woni ka ka golle, jokkere enɗam maa yaadu safaari.

Dibbu WATTU KA DEBEHUN fii soodde kisan!

Mbaadi: Kaŋŋe
Fii: Debbo
Maande: RFDI
Wattannde: Neweende

Save this product for later