Luumo

Monntor RFDI

SKU RFDI-m-Baafata
AU$59.95
In stock
1
Product Details

Hiɗa daɓɓitude moontor waɗayɗoma wow ka hakkunde mbatula? Kaa ko ɗabbitugol ngal neldal hertiingal fii goɗɗo tedduɗo?

Awa ta'a ndaaru nokku, Monntor RFDI on ko fii maaɗa!

Mbaadi kaŋŋe oo moontor RFDI keso ko ɓuttu ɓernde ndunngu e ceeɗu. Meɗen felliti a weltoray woni ka ka golle, jokkere enɗam maa yaadu safaari.

Ɗibbu WATTU KA DEBEHUN fii soodde kisan!

Mbaadi: Baafata
Fii: Gorko, Debbo
Maande: RFDI
Wattannde: Neweende

Save this product for later

Winndo ka ɓataakuru-jaaynde !