Hayyoo Jaari (Diary) amen artii! Yoo felatnooɓe ndeƴƴu, yoo duwotonooɓe njokku.

RFDI
Giiɗe: 49
0 0
Read Time:2 Minute, 1 Second

Jaari Soh (Diary Sow) mo majjugol mum, jonte jawtuɗe ɗee, addannoo Senegaal fof dillude, artii Ndakaaru hannde Aljumaa, 29 Siilo, so en tuugniima he kabaruuji yoga he jaayndeeji leydi ndi. Jaari ko suka dewbo pullo Senegaalnaajo mo duuɓi 20, cuɓaaɗo laabi ɗiɗi, 2018, 2019, wonde almuuɗo ɓurɗo heɓtineede he nder Senegaal. Ɗuum jibinaniimo njeenaari laamu Senegaaal (bourse d’excellence) ngam waawde jaŋngoyde to duɗal keblorgal Louis-Le-Grand to Paris Frayse.

Ñalnde 4 Siilo, caggal guurte maayirɗe hitaande, nde o fotnoo fuɗɗitaade jaŋde ndee o yiyaaka to duɗal to. Ɗuum jibinanii duɗal ngal faayre haa ɓe njokkondiri he consulat Senegaal ngam habrude ɗum en wonnde omo hattaa he duɗal he. Nde haalakaa yettii laamu leydi Senegaal, hooreejo leydi o, Makki Sal, yamiri ñalnde 7 Siilo yoo laakngal werle he nder Frayse kala ngam yiytude mo. Caggal nde Polis Farayse waɗi loskooji mum, ɓe kabri wonnde jiytanɗe maɓɓe kolliri ko kanko yahi he bellanteeje hoore makko.

Ɗo adanɗoo, majjere jaari dillinii Senegaalnaaɓe fof; gila he duwawuuji haa e kirjinaali wonnde yoo laamu nguu ɓeydu heen tiɗnaare mum mbele omo yiyte. Kono caggal nde feeñi wonnde ko kanko yahi he bellanteeje makko ɗemɗe ɗee kala mbaklitiima kucciti he makko; gila he pelooje, ñiŋooje haa ni e jalkitooji, goto kala tonngiti hakkille mum woppi ɗum yoo boy he nder dingiral welmaa-kaala. Gila he nder laylayte-renndo haa e caaktirɗe kabaruuji, mo woni kala ene haala ko alaa ɗo fawii. Hay wiyooɓe koye mum en ko seernaaɓe waajotooɓe he Teleeji e rajooji, kaalii heen geɗe coofɗe ɗe kaanaani naneede he hunnduko kellifaaɗo saka noon e biyoowo ko baajotooɗo yimɓe he peewal.

He fiyaaku wayngu hononii, neɗɗo kala ene foti artirde heen hakkille mum, suɓoo ko haalata, siftora wonnde oo ɗoo ko jibinaaɗo kadi jooma banndiraaɓe, ɓe he oon tumaa ko tiiɗi ɗum en tan ko holno njiytiri ɓiyngel mum en tawa ene wuuri, ene hisi, goɗɗum kala ko haaju mum en duŋtiiɗo.

Eɗen nganndi kala jahoowo he laawol nguurndam fergitaade ɗum jommbaani, kono wona fergitaade woni yan’de, kadi yan’de neɗɗo haɗataa ɗum ummaade kadi e jokkude laawol mum. So Allah, haa jooni hay gooto anndaa ko nawnoo Jaari. Kono kala ko waawnoo won’de, eɗen mbaltanoo Allah nde holliti en ɓiyngel men. Kadi eɗen toroo mo kanko Geno baawɗo o nde o waɗantamo ko woni ɓural e makko kadi O timmina yaakaare leñol makko jogii e makko.

© binndipulaar.com

Happy
Happy
100 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Saakitu...

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Naajeeriya: Tambinɗo Buhari Ɗerewol Laamu Felii Laamu Maako.

Tambinɗo Buhari Ɗerewol Laamu Felii Laamu Maako.Iwii: Alameen Giɗaɗo JadaHooreejo-no hukuuma cuɓi Naajeeriya, Puroofeesa Attahiru Jega, felii laamu hooreejo lesdi Naajeeriya Muhammadu Buhari, dow no o dogginirta laamu maako ngun. Nde laati, naa ko yimɓe tammanii laamu maako ngun, ngi’ata jooni. Kadi hooreejo lesdi ndin, woppii piiji ɗuuɗɗi, kaanduɗi hakkilaneeki. […]

Winndo ka ɓataakuru-jaaynde !