Kowet: Aarabuujo etii yeeyugol Ginenaajo ka internet fii $3800

Adunaaru Kubaaru Renndo

2019/2020 wonii hittande sattunde tenntinii fii ɓaleeɓen.

Aarabeeɓe no yeeyirde ɓaleeɓe ɓen wa dammi ka maɓɓe. Ɓaleeɓe ɓen no teddini aarabeeɓe ɓen wa lamɓe to leyɗe Afrik.

Ñannde 1/11/2019 BBC weeɓitani adunaaru ndun yi’hito (video) e nate(photos) ɗe hakkile jaɓataa e weetaango hannde: “horɓe yeeyeteeɓe” ka internet e leyɗe aarabeeɓe ɓe tenntinii Kowet.

Nate jiwɓe e rewɓe Afriknaaɓe buy no weeɓitaa ka facebook, instagram maa appji immorde Google maa Apple fii aarabeeɓe ɗaɓɓayɓe kurkaadu ndu jeyaaka. Ontii suɓa, soodira wa saadere.

E hino ley natal debbo bonɗo mo leydi Kowet (ɓornii ɓale) falaanooɗo yeeyude jiwo mo leydi Gine ka internet fii $3800, kono BBC woni sabu jiwo on (ɓornii haako) hootii Konaakri.

Natal goo, ko polisiijo bonɗo weeɓinayɗo fii yeeyugol jiwɓe/rewɓe ɓaleeɓe ɓen. Hay rawaandu no hitti ka maɓɓe ɓuri ɓaleejo. Kowet, Liban, Sawdii…. yonii misal no ɓee jiwɓe/rewɓe ɓaleeɓe wonaa yeeyireede wa dammi.

Piyeede, yenneede, sokeede, dooleede maa wareede wonntii ko haani fii ɓaleejo ka ɓee aarabeeɓe ɓe bonɓe.
Teemeɗɗe jiwɓe/rewɓe Afriknaaɓe gibi, Ecopii, Gine, Senegaal, Ganaa…. no jaaɓotireede wa caade ko aldaa e ndimannkaaku to ɗee leyɗe aarabeeɓe.

Ko ɓuri jurmude fii oo jiwo ginenaajo (16 duuɓi), lonntiiɓe laamu Gine ngun ka leydi Kowet memminaali hay honndu fii no o hettora. Ko BBC woni sabu haa o hewtiti Gine ɓawto lebbi tati lette to juude ɓee aarabeeɓe. BBC yahuno Konaakri e Gekedu fii ɗaɓɓitude ɓeynguure jiwo on, kono fus. Ko ontuma ɓe yahiti Kowet, ɓe wullitii ka laamu haa jiwo ɗaɓɓitaa, nataa Gine.

BBC etino ɓe yewtidi e fedde wonnde yeeyude jiwɓe ɓen gibi Konaakri (wowlayɓe engele). Ndee feede bonɓe weeɓuno to honno ɓe fewnirta kaydiiji fenaade to welsinndaare laamu Gine ngun.

Hara yimɓe ɓen yottoto maa dartoo ɗee tooñe si laamuuji leyɗe Afrik teddina fii ɓaleejo❓

#Ngurndam_Ɓaleeɓe_no_hitti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *