Tambinɗo Buhari Ɗerewol Laamu Felii Laamu Maako.Iwii: Alameen Giɗaɗo JadaHooreejo-no hukuuma cuɓi Naajeeriya, Puroofeesa Attahiru Jega, felii laamu hooreejo lesdi Naajeeriya Muhammadu Buhari, dow no o dogginirta laamu maako ngun. Nde laati, naa ko yimɓe tammanii laamu maako ngun, ngi’ata jooni. Kadi hooreejo lesdi ndin, woppii piiji ɗuuɗɗi, kaanduɗi hakkilaneeki. Bana no hooreejo-no hukuuma cuɓi […]